D-Dur — Deutsch Englisch Übersetzung1 found

D-Dur (aa) (Tonart) D major (aa) (Tonart)
See all Deutsch Englisch translation →

D-Dur — Deutsch Slowenisch Übersetzung2 found

D-Dur (aa) (Tonart) D-dur (aa) (Tonart)
D-Dur (aa) (Tonart) D dur (aa) (Tonart)
See all Deutsch Slowenisch translation →